სემინარი „მოქალაქეთა უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები“