ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გაძლიერება დემოკრატიის მხარდაჭერისათვის

პროექტი ხორციელდებოდა აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო განათლების ქსელის (EENCE) სამოქალაქო განათლების იდეების კონკურსის ფარგლებში და დაფინანსებულია გერმანიის ფედერალური სამოქალაქო საგენტოს (BPB) მიერ.

პროექტი ითვალისწინებდა მონაწილეთა გადამზადებას (ონლაინ ტრენინგი), ვორქშოპებს საერთაშორსისო ექსპერტების მონაწილეობით. მენტორების ხელმძღვანელობით მონაწილეები განახორციელებენ პრატიკულ აქტივობებს და ასევე, მონაწილეობას მიიღებენ შემაჯამებელ კონფერენციაში (პირისპირ ფორმატი).

 

პროექტის დაწყება:1/07/2023

პროექტის დასრულება 15/11/2023

 

Project Image: